Poskytovatel služeb a jeho Klient

Společnost Mercury Project s.r.o. (obchodní firma zapsaná v odd. C., vložka 48590 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, IČ: 25087410) (dále jen "Poskytovatel") je Poskytovatelem internetového serveru na internetové adrese http://www.cenik.cz (dále jen "Cenik.cz").
Poskytovatel umožňuje Klientovi na svém internetovém serveru umístit doménová jména či projekty včetně jejich informací a parametrů k prodeji, dále tato doménová jména či projekty nabízet potenciálním zájemcům a zprostředkovat oběma stranám bezpečný převod doménových jmen či projektů včetně zajištění služby bezpečného převodu peněz.

Klientem Cenik.cz (dále jen "Klient") je jakákoliv fyzická či právnická osoba objednávající služby na internetové adrese http://www.Cenik.cz.

Doménovým jménem se rozumí internetové doménové jméno druhého řádu libovolné koncovky (Např. Cenik.cz).

Projektem se rozumí doménové jméno spolu s obsahem, návštěvností, historií (internetová stránka, e-shop, diskuzní fórum, portál a další).

Bezpečným převodem doménového jména či projektu se rozumí zajištění změny držitele doménového jména Poskytovatelem.

Bezpečným převodem peněz se rozumí zajištění vypořádání finanční transakce mezi kupujícím a prodávajícím Poskytovatelem.

Notářskou a advokátní úschovou se rozumí bezpečný způsob, kdy notář (či advokát) od kupujícího převezme do dočasné úschovy příslušný finanční obnos a sepíše protokol o notářské úschově (či advokátní úschově). Peníze jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu a v případě úmrtí či úpadku notáře jsou peníze klienta odděleny od jeho osobního majetku a nestávají se součástí dědického řízení či exekuce. Ceny za službu notářské úschovy se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb. V případě advokátní úschovy je cena stanovena smluvně, její výše je ale s notářskou úschovou srovnatelná. Minimální tarifní sazba notáře činí 1 000 Kč a roste procentuálně podle tzv. tarifní hodnoty (kterou je v tomto případě kupní cena doménového jména).

Registrátorem se rozumí firma, která má přístup do doménových registrů a spravuje pro uživatele jejich doménová jména. Jednotliví registrátoři se liší ve službách, které svým zákazníkům nabízejí, i v ceně za registraci domén.

Mandátní smlouvou se rozumí smlouva, ve které se zavazuje mandatář (Poskytovatel), že pro mandanta (Klient) na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta (Klient) nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant (Klient) se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.


Poskytované služby serveru Cenik.cz

1. Umístění doménového jména či projektu na Cenik.cz
Klient si objednáním této služby objednává umístění minimálně jednoho doménového jména či projektu na Cenik.cz a zobrazování v rámci Cenik.cz Poskytovatelem v přímém prodeji či v aukcích. V rámci aukcí má Klient možnost využít různých forem zvýhodnění a zviditelnění.

2. Profesionální ohodnocení domény a poradenství v oblasti prodeje a nákupu doménového jména či projektu
Klient si objednáním této služby objednává analýzu minimálně jednoho doménového jména či projektu, kterou se Poskytovatel zavazuje zpracovat s využitím všech profesionálních znalostí a dovedností získaných dlouholetou úspěšnou praxí v oboru. Výsledkem analýzy je doporučení ideální prodejní nebo kupní ceny doménového jména či projektu a zároveň odhad reálné hodnoty doménového jména. Doporučení probíhá formou telefonické konzultace či emailové sumarizace všech důležitých informací. Součástí této služby je konzultace v oblasti potenciálního prodeje či nákupu konkrétního doménového jména či projektu.

4. Zprostředkování bezpečného převodu domény a peněz přes akreditovaného registrátora Tele3.cz
Při úspěšném prodeji doménových jmen využíváme profesionálních služeb jediného akreditovaného registrátora Tele3.cz, který zajišťuje nejrychlejší převody doménových jmen i jejich následnou správu.

5. Služby aktivního prodeje doménových jmen
Naši prodejci aktivně vyhledávají potenciální zájemce na trhu a nabízejí doménová jména napřímo. Uzavíráme smlouvu o zprostředkování opravňující nás k této činnosti, ve které definujeme podmínky obchodu. Vyhrazujeme si právo na odmítnutí domény pokud bude porušovat práva třetích osob či její hodnota bude nižší než 100.000 Kč či z jiného důvodu.

6. Služba získání doménového jména
Nabízíme službu získání doménového jména drženého třetí osobou. Dotyčnou osobu kontaktujeme (naším jménem, anonymně) a zajistíme vyjednávání o nejvýhodnější ceně a zprostředkujeme bezpečné převody peněz včetně všech právních náležitostí.

7. Služba konzultace a poradenství investic doménových portfolií
Rádi byste využili potenciálu skrývajícího se v doménových jménech a internetových projektech, rozumíte svému oboru, ale nemáte možnost sledovat aktuální vývoj na doménovém trhu každý den. Rádi byste zainvestovali do komodit, které mají 1000 násobné zhodnocení v řádech dnů, týdnů či měsíců, ale chybí Vám aktuální a praktické informace.
Pro Vás je služba konzultace a poradenství investic doménových portfolií.
Pomůžeme Vám při prodeji a nákupu doménových jmen, vysvětlíme možná rizika a upozorníme na nevyužité příležitosti, poradíme jak zamezit případnému zneužití doménových jmen spekulanty a samozřejmě doporučíme další možné registrace doménových jmen + okamžitě zajistíme registrace dalších vhodných doménových jmen podle oboru, ve kterém podnikáte nebo máte zájem držet doménová jména. Osobní konzultace zahrnuje taktéž poradenství v oblasti problematiky právních sporů doménových jmen či projektů.
V případě, že držíte vetší počet doménových jmen zajistíme jejich budoucí indexace či profit z náhodného a cíleného internetového provozu.
Konzultace probíhají na naší adrese Radlická 112/22, Praha 5 nebo po dohodě v sídle Vaší společnosti.

Cena za poskytování služeb a platební podmínky

1. Odměna Poskytovatele za nabízené služby se řídí ceníkem nabízených služeb.

2. Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli částku uvedenou na výzvě k platbě a souhlasí s tím, že veškeré objednané on-line služby budou aktivovány ihned po úspěšném připsání platby na účet Poskytovatele.

3. Klient má možnost uplatňovat množstevní slevy či další vzájemné dohody, v předem odsouhlasené komunikaci oběma smluvními stranami. Za dohodnutou formu komunikace se považuje i komunikace emailová se zachováváním předchozí historie komunikace.

4. Cena za zajištění služeb se platí dle zvoleného platebního modelu. Aktuální výše ceny služeb je v elektronické podobě veřejně přístupná na Cenik.cz, při objednávání služby Klientem v rámci uživatelského účtu Cenik.cz a dále jsou k nahlédnutí v sídle Poskytovatele. Klient uhradí cenu převodem na účet Poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k úhradě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k úhradě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné Klientem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k úhradě.

5. Pro případ prodlení Klienta s úhradou částek dle předchozích odstavců je Klient povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo dnem, kdy byla částka odpovídající ceně Poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

6. Je-li Klient v prodlení s platbou ceny nebo její části za služby Cenik.cz déle než 7 dní, omezí Poskytovatel poskytování služeb. V případě neuhrazení platby do 7 následujících dnů po tomto omezení tato smlouva bez dalšího zaniká a Poskytovatel zastaví provoz serveru či poskytování souvisejících služeb. Povinnost Klienta uhradit cenu za již poskytnuté služby však trvá i nadále.

7. Je-li Klient v prodlení s platbou ceny nebo její části za služby Cenik.cz déle než 30 dní, Poskytovatel má právo omezit poskytování služeb. Povinnost Klienta uhradit cenu za již poskytnuté služby však trvá i nadále. Penále při pohledávce neuhrazené déle než 1 měsíc je stanoveno na 500,- Kč za každou neuhrazenou pohledávku Poskytovatele.

8. Administrativní poplatek za každou zaslanou upomínku Klientovi činí 500,- Kč bez DPH, administrativní poplatek za zasílání daňových dokladů klasickou poštou činí 100,- Kč bez DPH.

Ochrana informací

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této smlouvy, informace, tvořící tento obsah a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění, zejména informace týkající se prodeje doménových jmen či projektů a související data, zůstanou dle jejich vůle utajeny – tato smlouva má důvěrný charakter.

2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Klientovi způsobit škodu - zejména se Poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se všech obchodních pohybů Klienta. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených Klientem a nahlížet do elektronické pošty v rámci Cenik.cz Klienta, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.


Zvláštní ustanovení

1. Klient odpovídá za obsah informací vložených na server. Klient se zavazuje, že nebude pomocí serveru Cenik.cz a služby Poskytovatele nezneužije k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Klient se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude šířit nelegální obsah, zejména informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy.

2. Klient není oprávněn využívat služeb Poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), používal server způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiný server nebo provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva, např. útočil na servery(DoS), šířil viry, wormy, trojany, spoofing IP či ARP adres. Klient také výslovně prohlašuje, že nebude provozovat na serveru veřejně software pro sdílení dat typu P2P ani sdílet data v rámci P2P sítí.

3. Klient je povinen při své činnosti podle této smlouvy nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům a průmyslovým právům.

4. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je Poskytovatel povinen Klienta bezodkladně informovat.

5. Klient odpovídá Poskytovateli, jakož i třetím osobám za porušení povinností uvedených v tomto článku.

6. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Klient užíváním, snahou o prodej či nákupem takového doménového jména, které jsou již jako obchodní firma, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

7. V případě, že Poskytovatel pro Klienta zajišťuje registraci doménového jména, Klient se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající z příslušných smluv a všeobecných podmínek upravujících registraci a správu doménových jmen.

8. Poskytovatel není povinen provozovat, nabízet či zprostředkovávat služby, vystavovat administrativní doklady a provádět převody domén Klientům, kteří mají nesplacené pohledávky u Poskytovatele.

Náhrada škody

1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.

2. Přerušení či omezení poskytování služby z důvodů uvedených v této smlouvě se nepovažuje za vadné plnění Poskytovatele vůči Klientovi.

3. V případě, že je Poskytovatel nucen vynaložit úsilí na odstranění závad, které mu vznikly v souvislosti s poskytováním služeb a nedodržením bezpečnostních podmínek Klientem či v případě, že Poskytovateli vzniknou další náklady v souvislosti s poskytováním služeb a takovým jednáním Klienta, které zapříčiní, že náklady na činnost Poskytovatele v souvislosti takovým jednáním převýší částku rovnající se výnosu za poskytovanou službu Klientovi, je oprávněn Klientovi doúčtovat přiměřenou částku, která bude vypočtena dle následujícího ceníku:

1 hodina práce právního zástupce Poskytovatele = 2.500,- Kč bez DPH
1 hodina programování nebo jiné technické práce Poskytovatele = 2.000,- Kč bez DPH
1 hodina administrativní práce Poskytovatele = 1.000,- Kč bez DPH
1 hodina všech ostatních prací Poskytovatele = 1.000,- Kč bez DPH

Právní upozornění a Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo podpisem smlouvy na služby poskytované Poskytovatelem s odvolávkou na tuto smlouvu. Každý Klient, který si objedná službu elektronicky a řádně ji zaplatí také automaticky tuto smlouvu stvrzuje vyplněním svých kontaktních údajů a potvrzením v elektronické formě.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Služby Cenik.cz jsou poskytovány na základě objednávky Klienta, který Poskytovateli poskytne kontaktní a fakturační údaje v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Klienta (akceptací) se zněním návrhu smlouvy a to písemně či elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.

5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok oznámením o zahájení rozhodčího řízení, které bude vedeno podle pravidel stanovených rozhodčím soudem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi nezávislými rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze v České republice.

7. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

8. Veškerá doporučení jsou na žádost Klienta serveru Cenik.cz a jsou pouze informativní. Společnost Mercury Project s.r.o., Poskytovatel serveru Cenik.cz nenese jejich poskytnutím žádnou další zodpovědnost a nevzniká z nich Klientovi Cenik.cz žádný právní nárok vůči společnosti Mercury Project s.r.o. či třetím stranám.

V Praze dne 21.2.2013